vrijdag 08 december 2017

 

Aanvullende info n.a.v. berichtgeving rond vogelgriep in Nederland

 

In Biddinghuizen, Flevoland is bij een commercieel eendenhouderijbedrijf het hoogbesmettelijke type H5 vogelgriepvirus (ook wel Aviaire Influenza genoemd) vastgesteld. Ongeveer 16.000 eenden zijn geruimd en in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest. Dit vervoersverbod geldt ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Het Ministerie van Landbouw en Natuur (LNV) heeft reeds informatie uitgegeven omtrent de genomen maatregelen die horen bij het aantreffen van een dergelijke besmetting. Om te voorkomen dat het vogelgriepvirus zich verspreidt in Nederland of daarbuiten zijn deze maatregelen bijeengebracht in het zogenoemde Draaiboek Aviaire Influenza. De meeste gestelde maatregelen omvatten richtlijnen en verplichtingen waaraan de commerciële pluimveehouderij zich dient te houden.

Voor de commerciële houderij geldt voor heel Nederland vanaf heden een ophokverplichting.

Ook hobbymatig gehouden vogels kunnen gevaar oplopen besmet te worden en daarbij mogelijk onderdeel worden van de ongewilde verspreiding van het virus. Daar er in de diverse berichtgeving verschillende termen worden gebruikt kan dit leiden tot verwarring en onduidelijkheid. Hierna volgt kort en bondig wat er van u als hobbydierhouder mag worden verwacht.

Voor hobbymatig gehouden pluimvee en watervogels geldt een AFSCHERMPLICHT. Dit houdt in dat eigenaren van watervogels ervoor moeten zorgen dat de gehouden dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière of een ren te houden. (Een ren is een omheind oppervlak, zonder vermelding van de grootte, zonder afdekking van boven.) Zich vrij rond het huis bewegende watervogels, dus die vogels die niet achter een omheining worden gehouden, moeten binnen een omheind terrein worden gebracht. Al enige jaren is er de afspraak tussen het Ministerie en de hobbydierhouderijorganisaties dat gehouden watervogels NIET bijeengedreven behoeven te worden in een overdekte ruimte(opgehokt) omdat dit ernstige en onnodige aantasting van dierenwelzijn tot gevolg heeft. Fazanten en  andere hoenderachtigen worden veelal reeds in volières (lees: overdekte, besloten ruimte) gehouden. Voor vrij loslopende, gedomesticeerde kippen geldt dat deze het beste in een beperkte omheinde ruimte kunnen worden geplaatst. Dit voorkomt ook onnodige vragen en discussies van en door derden!

Belangrijk voor de veiligheid van uw eigen vogels ter voorkoming van mogelijke besmetting is dat u niet nodeloos bij andere hobbyisten op bezoek gaat en vice versa, geen vogels gaat transporteren, verhandelen of aankopen! Deze acties zouden kunnen leiden tot het inslepen of verslepen van het vogelgriepvirus.

Vooralsnog is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen en bijeen brengen van sierpluimvee en watervogels.

Maatregelen rond vogelgriep kunnen veranderen. Houd u onze website en facebookpagina in de gaten voor nieuwe berichtgeving. Mocht er bij u gehandhaafd worden door bevoegde instanties en worden daarbij andere eisen gesteld of opgelegd dan hierboven vermeld dan horen wij dat heel graag van u! Neemt u dan contact op met Dhr. Piet Maas van onze Wetgevingscommissie. Zijn gegevens vindt u voor in het Aviornisboekje.

Namens het Hoofdbestuur van Aviornis International Nederland,

Pierreco Eyma

Voorzitter

 

 

Nieuwsbericht Rijksoverheid 8 december 2017: