woensdag 31 mei 2017

 

Nieuws wetgeving: positieflijst zoogdieren + invasieve exoten

 

Bijlage bij Aviornis nr. 255 - juni 2017

De Positieflijst voor zoogdieren

De stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, waar Aviornis International Nederland deel van uit maakt, is een proces aangegaan tegen de overheid vanwege de ondeugdelijke werkwijze die ten grondslag ligt aan de Positieflijst voor Zoogdieren 2015. De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 28 maart jl. was duidelijk, de beoordelingssystematiek van de positieflijst was ondeugdelijk. De rechter vernietigde meteen het verbod op het houden van de muntjaks en mazama’s. Omdat we niet alle soorten tegelijkertijd efficiënt konden oppakken hebben we alleen tegen het verbod op deze soorten geprocedeerd. Met de uitspraak in de hand hebben we de Staatssecretaris verzocht de gehele geldende positieflijst (2015) in te trekken en dat ook te doen met de voorgenomen nieuwe positieflijst (2017). De Staatssecretaris heeft daarop geantwoord dit niet te doen. Tegen het weigeren de huidige positieflijst (2015) in te trekken staat de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar open. Dit zullen we dus op zeer korte termijn doen. De kans dat we dit winnen is groot.

Tegen de weigering de nieuwe positieflijst (voorgenomen ingangsdatum 1 juli 2017) in te trekken kunnen we geen bezwaar maken omdat het nog geen geldende wetgeving is. We hebben natuurlijk al wel onze zienswijze ingediend. De Staatssecretaris lijkt te proberen de onderbouwing van de nieuwe lijst aan te passen aan de drie punten waarop de rechter de lijst heeft afgeschoten. Dat waren de wijze van beoordeling door stakeholders (de Positieflijst Expert Commissie), de volstrekt ongeloofwaardige controle door de Positieflijst Advies Commissie en het feit dat de onderbouwing die geleid heeft tot wel of niet plaatsing op de lijst bestond uit buiten de context geplaatste citaten uit al dan niet wetenschappelijke literatuur. Het is onzeker of het de Staatssecretaris lukt om met een aangepaste beoordelingssystematiek te komen maar om niets aan het toeval over te laten bereiden we nu een nieuwe aanval op de positieflijst 2017 voor.
Enerzijds gaat het om het aanvragen van beoordeling van alle zoogdiersoorten die in Europa aanwezig zijn. Dit om, met het oog op de geldende termijnen, de Staatssecretaris zo ver mogelijk in een hoek te drijven. Anderzijds gaat het om het procederen tegen alle overgebleven fouten die nog in de positieflijst zitten en waar de rechter in de eerste procedure nog geen uitspraak over heeft gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van niet-wetenschappelijke bronnen, het clusteren van diersoorten en het trekken van conclusies uit onderzoek die op geen enkele wijze uit dat onderzoek blijken.

Het is ongelooflijk dat de Staatssecretaris, ondanks de keiharde uitspraak van het CBb, toch weigert te stoppen met de positieflijst, maar wij verzekeren u dat wij zullen doorgaan tot de Staatssecretaris zich ook daadwerkelijk gewonnen geeft. 

De Unielijst van invasieve exoten (Invasive Alien Species, IAS)

Zoals iedereen wellicht heeft meegekregen heeft de Europese Commissie een aanvulling voorgesteld voor de Unielijst van invasieve exoten. Tegen deze voorgestelde aanvulling hebben we inmiddels een zienswijze ingediend waarbij we zowel inhoudelijk per soort als op de beoordelingsmethodiek hebben aangegeven dat niet aan de vereisten wordt voldaan. Hierbij is verwezen naar de bestaande relevante uitspraken van de Europese rechter. De zienswijze wordt voor de planten gebruikt door twee grote partijen, Copa Cogeca, de overkoepelende organisatie van alle Europese land- en tuinbouworganisaties en één van de grootste lobby’s in Brussel en de ENA, de overkoepelende organisatie van Europese boomkwekers. Juist omdat we fouten aangeven in de beoordelingsmethodiek werkt de lobby van deze grote (planten)partijen ook gunstig door voor de dieren. Bijlage bij Aviornis nr. 255 - juni 2017 Inmiddels heeft de Europese Commissie een onderzoekskader voorgesteld. Ook dit kader zit vol fouten. Op dit moment wordt er een rapport geschreven waarin al deze fouten, met referentie naar de uitspraken van de Europese rechter, worden aangekaart. Het zal dan door de grote plantenorganisaties gebruikt worden in de lobby voor een goed, strikt onderzoekskader. De plantenlobby heeft veel goede contacten in Brussel, waaronder in het Europees Parlement en zal de Europese Commissie onder druk kunnen zetten om het onderzoekskader aan te passen. Belangrijk daarbij is dat het Europees Parlement een veto kan uitspreken over het onderzoekskader en daardoor de Europese Commissie kan dwingen de nodige aanpassingen in het kader te maken. Als het correcte kader eenmaal is vastgesteld kunnen we eisen dat alle reeds op de Unielijst geplaatste soorten nogmaals worden beoordeeld aan de hand van het vastgestelde onderzoekskader, waarmee voor de sector belangrijke soorten van de lijst zullen moeten worden afgevoerd.

Ook zijn we inmiddels begonnen met de juridische procedures tegen de Unielijst, meer specifiek de plaatsing van de rode neusbeer en de beverrat op de Unielijst. Dit dankzij Alexander Knoth die het voortouw in deze procedures durft te nemen. Zijn aanvraag voor een ontheffing is afgewezen hetgeen nu de mogelijkheid biedt in bezwaar en vervolgens in beroep te gaan. We zullen ons in deze procedure richten tegen de onrechtmatigheid van het op de lijst plaatsen van de soorten enerzijds en anderzijds het te strikte ontheffingenbeleid. Doel is de Nederlandse rechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (dat ook de positieflijst vernietigde) te vragen de rechtmatigheid van de Unielijst te laten beoordelen door de Europese rechter. Dit is belangrijk want alleen de Europese rechter kan de Unielijst vernietigen. We worden in onze procedure gesteund door het feit dat enerzijds het Europees Parlement al heeft geoordeeld dat de Europese Commissie met de eerste Unielijst buiten zijn bevoegdheid is getreden en anderzijds de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen tegen de Unielijst en de Staatssecretaris daarop volgend een motie tegen de lijst heeft ingediend bij de Europese Raad. Zo wordt maar weer eens duidelijk dat al het werk wat we al hebben verzet nu in ons voordeel werkt. Natuurlijk is de juridische procedure langdradig maar het vormt een goede back-up voor het lobbywerk.

Registratie van rosse stekelstaarteend en heilige ibis

Om verwarring te voorkomen: in België is er een verplichte registratie voor gehouden rosse stekelstaarteenden en heilige ibissen. Dit geldt uitdrukkelijk (nog?) NIET voor Nederland!

Hopelijk is iedereen nu weer helemaal op de hoogte en ziet u dat we zeker niet stilzitten.

Uw steun aan uw vereniging is en blijft aanhoudend belangrijk! Uw lidmaatschap en/of uw steunlidmaatschap zijn daarvan een zeer gewaardeerd feit. Helpt u mee met het winnen van nieuwe leden en steunleden?! Het ondersteunt onze juridische strijd die zo nodig is om uw en onze hobby overeind te houden!

Mw. Mr. E. Philippi-Gho
Jurist PVH

Pierreco Eyma
Voorzitter Aviornis International Nederland